Khalid Bin Al-walIeed

Februari 01, 2011

http://ahmadmushawwir.blogspot.com/2010/08/khalid-bin-al-walid-khalid-bin-al-walid.html

          Khalid bin al-Walid adalah seorang panglima yang diberi ilham .Beliau terkenal dengan keberaniannya .Beliau menjadi panglima pasukan berkuda kaum musyrikin dalam perang badr,Khandaq,dan Uhud.Kemudian beliau masuk Islam pada tahun 6 H.Rasulullah mengirimkannya ke Balqa’ untuk memerangi Romawi dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh Zaid Bin Haritsah.Zaid gugur,lalu bendera dibwa oleh Ja’far bin Abi Thalib .Ja’far juga gugur,kemudian bendera dibawa oleh Abdullah bin Rawahah . Namun Abdullah juga gugur .Maka bendera dibawah oleh Khalid Bin Al walid.
   Beliau pun memimpin pasukan muslimin dengan kemahirannya yang terkenal . Beliau sendiri berperang sebagaimana seorang pahlawan.Sampai sampai Patah ditangan beliau tujuh bilah pedang .Beliau terus menghadapi musuh.Namun kemudian beliau melihat banyaknya pasukan yang didatangkan Romawi untuk membantu tentara mereka.Beliau mengkawatirkan tentara muslimin,,sehingga beliau lebih memliih mundur melalui strategi perang yang jitu .Kemudian beliau kembali ke Madinah.Rasulullah S.A.W menamakannya Saifullah( Pedang Allah).


Tatkala Rasulullah Wafat ,sebagian kabilah bangsa arab murtad. Abu bakr menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Dan Khalid bin Walid adalah panglima pembawa bendera Islam yang paling menonjol .  Mereka menjatuhkan hukum Had Bagi orang Orang Yang memunculkan Keraguan terhadap Islam.Dalam peperangan -Peperangan ini terbunuhlah beberapa pemimpin kaum yang murtad,seperti Malik bin Nuwaairah dan Musailamah Alkadzab yang mengaku sebagai nabi .Khalid bin alwalid terus berjihad sehingga semua kabilah bangsa arab yang murtad mau kembali ke dalam islam
Kemudian Abu Bakr mengirimkan Khalid Bin Walid ke irak .Rasa takut telah sampai pada kepada para musuh sebelum kedatangan khalid .Tentara Persia pun kalah dan beliaupun menguasai Hirah Dan Hanbar. Beliau Dibantu Oleh seorang Panglima diutara Mereka berdua bersama Sama menguasai tepian sungai Eufrat bagian barat dan padang pasir Syam.
   Kemudian Khalifah Abu bakr Mengirimkan Khalid bin a/walid ke Syam.. Maka Khalid bin Alwalid memimpin pasukan muslimin dalam Perang yarmuk pada tahun 13 H dan berhasil mengalahkan tentara Romawi. Beliau dicintai tentara yang berperang bersama beliau .Mereka menaati beliau dan melaksanakan perntah beliau.
      Khalid Bin Alwalid adalah orang yang pandai tentang seluk beluk peperangan. Beliau tidak takut terhadap para musuh. Beliaupun tidak terpengaruh dijalan Allah dan membela Islam,oleh celaan orang orang.Bila beliau menguasai sebuah negeri,beliau mengangkat seorang penjaga untuk menjaga ketertiban disana Beliau juga Menganggkat seorang amir untuk menegakkan keadilan di negeri tesebut ,dan seorang lagi untk menarik jizyah dari orang-orang kafir dzimmi. Beliau adalah seorang panglima yang adil dan mengadakan perbaikan
Khalid bin Al walid mengangankan untuk mati dalam medan pertempuran.Namun beliau ditakdirkan untuk mati diatas tempat tidur beliau .Ketika kematian menjemput beliau, beliau mnagis dan berkata’’ aku telah mengikuti 100 peperangan atau sekitar itu.Di badanku tak ada sejengkalpun kecuali tusukan tombak .pukulan pedang ,atau lemparan anak panah.Dan Inilah aku,aku mati diatas tempat tidurku seprti matinya seekor unta .Mata para penakut takkan bisa tidur.’’
    Khalid Bin alwalid mewasiatkan agar senjata dan kuda beliau dijadikan perlengkapan dijalan Allah.Kemudian beliau menemui Rab-nya pada 21 H dan dimakamkan di Hims. Semoga Allah merahmati Beliau dengan rahmat yang luas

You Might Also Like

0 komentar

Subscribe